Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1 Rekisterinpitäjä

Sail Tech J. Herrala Oy (Y-tunnus 0906024-5) 
Veneentekijäntie 2, 00210 Helsinki
Puh. 09 6824 950

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Ulla Korpela-Herrala
Sail Tech J. Herrala Oy, Veneentekijäntie 2, 00210 Helsinki
Sähköposti: ulla.korpela@sailtech.fi
Puh. 040 5671761

3 Rekisterin nimi

Sailtech.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Sail Tech J. Herrala Oy:n Sailtech.fi -verkkokauppaan rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä asiakas- ja suoramarkkinointiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5 Rekisterin tietosisältö

Sailtech.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja palautustiedot
  • Rekisteri sisältää tiedon ainoastaan käytetystä maksutavasta. Kaikki maksamiseen, pankkitunnuksiin, luottokortteihin ja osamaksu- ja luottomaksuhin liittyvät tiedot tallentuvat ainoastaan ulkoisen maksuoperaattorin järjestelmiin. Maksuoperaattoreiden kanssa on tehty kirjalliset sopimukset.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä sekä tilatessaan uutiskirjeen.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Sail Tech Oy:n ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa sekä valikoiduille yhteistyökumppaneille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

Mahdollisten tietoturvaloukkausten sattuessa rekisterinpitäjä on velvoitettu ilmoittamaan asiasta 72 tunnin kuluessa valvontaviranomaiselle sekä rekisteröidyille.

9 Tietojen säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia vanhentuneiden henkilötietojen poistamista tai sellaisten tietojen poistamista, joita ei tarvita enää niihin tarkoituksiin, joita varten niitä kerättiin tai muutoin käsiteltiin. (”right to be forgotten”). Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

10 Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai sähköpostilla ulla.korpela@sailtech.fi. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

11 Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa Sailtech.fi -verkkokaupan asiakkuus ja kieltää Sailtech.fi -verkkokauppaan liittyvä suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse tai ilmoittamalla siitä myymälään (sähköpostitse, henkilökohtaisesti tai puhelimella) tai erota postituslistalta klikkaamalla viestissä olevaa peruutuslinkkiä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

12 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse

13 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

Blue Performance